Equip Professional

El Centre de Psicologia PSIQUIS es composa d’un grup de professionals titulats i col·legiats al COPC (Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya).Disposem del reconeixement de la nostra activitat com a sanitària segons la Disposició Addicional Sisena de la Llei 5/2011 d’ Economia Social.

Així mateix, tenim una àmplia formació i experiència professional a les diferents branques de la psicologia clínica, escolar i jurídica.

A continuació, s’ofereix informació del nostre equip: